Methodisch werken

Voor het samenwerken in gedeelde trajecten met voorzieningen binnen de jeugdhulp en de (outreachende) ondersteuning door voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg, is het noodzakelijk om te werken met elkaar aanvullende en op elkaar aansluitende referentiekaders en methodieken. Door t.a.v. consulent en partnervoorzieningen duidelijk te omschrijven op welke methodieken de gemeenschapsinstellingen inzetten binnen hun modulair aanbod, vergroten de samenhang en continuïteit van het aanbod voor de jongere en zijn context.

Methodieken hebben een aantal intrinsieke voordelen, ook op vlak van kwaliteitsbeleid en -management. Niet dat het (forensisch) orthopedagogisch handelen kan herleid worden tot een verzameling methodieken. Wel wordt het handelen doelmatiger en professioneler bij het evenwichtig - oordeelkundig en met aandacht voor de specifieke omstandigheden - inzetten van methodieken