Beleidscontext

Het decreet Jeugddelinquentierecht treedt stapsgewijs in werking op 1 september 2019. Centraal staat het bieden van een duidelijke maatschappelijke reactie aan jongeren die strafbare feiten plegen, zonder de link met een meer duurzame aanpak van vaak onderliggende problematieken uit het oog te verliezen. Het oude beschermingsmodel maakt plaats voor een benadering van de jongere als persoon die op zijn weg naar volwassenheid kansen krijgen om te groeien in verantwoordelijkheid. Dat gaat niet enkel over de individuele verantwoordelijkheid van de jongere, maar ook over gedeelde verantwoordelijkheid. Jeugddelinquentie wordt verbonden met de bredere context, door de uitdrukkelijke verbinding tussen het decreet Jeugddelinquentierecht en het decreet Integrale jeugdhulp.

Uitgangspunten

Maximale rechtswaarborgen voor de betrokken minderjarige

Het versterken van rechtswaarborgen gaat samen met het erkennen van jongeren als groeiend in verantwoordelijkheid. Aandacht voor het legaliteitsbeginsel, het vermoeden van onschuld, het voorzien in rechtsbijstand, aspecten van proportionaliteit en subsidiariteit zijn hierbij belangrijk.

Een snelle, duidelijke, afgebakende reactie

De reactie op gepleegde jeugddelicten moet snel, duidelijk en afgebakend zijn, nl. inzake de grond waarop ingegrepen wordt, de maatregel of sanctie die opgelegd wordt en de duur daarvan, het waarom van een bepaalde maatregel of sanctie en de inhoud ervan.

Constructieve en herstelgerichte reacties

Er wordt sterk ingezet op kansen voor herstelgerichte en constructieve reacties op een jeugddelict. Aandacht voor herstel tussen dader en slachtoffer staat voorop. Voor de minderjarige (vermoedelijke) delictpleger is het inzien van de gevolgen van zijn acties en het mee verantwoordelijkheid opnemen in herstel van schade een uiterst belangrijk proces.

Subsidiaire aanpak waarbij geslotenheid enkel als ultiem middel wordt ingezet

Het inzetten van gesloten begeleiding is de meest ingrijpende reactie op een delict. Er wordt zorgvuldig ingeschat in welke mate een dergelijke stap noodzakelijk is en voor welke duur.