Inspecties en toezicht

Zorginspectie

Zorginspectie toetst de situatie van de jongeren in de gemeenschapsinstellingen aan het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht en het Klachtdecreet van 1 juni 2001. De inspectieverslagen zijn terug te vinden op de website van Zorginspectie.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie gaat na of de jongeren in een gemeenschapsinstelling, voldoen aan de leerplicht. Het onderwijs daar valt juridisch onder het huisonderwijs. De inspectie legt de focus op de vier decretale criteria waaraan huisonderwijs moet voldoen:

  • het onderwijs is gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en talenten van het kind;
  • het verstrekte onderwijs bereidt het kind voor op een actief leven als volwassene;
  • het onderwijs heeft eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van de anderen;
  • het onderwijs bevordert het respect voor de grondrechten van de mens.

Meer weten? Het referentiekader is terug te vinden op de website van de onderwijsinspectie of neem een kijkje bij het onderwijsaanbod.

Commissie van Toezicht jeugdinstellingen

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is ingebed in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Het is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse jeugdinstellingen waar jongeren verblijven. Het gaat om elf instellingen of voorzieningen verspreid over Vlaanderen. Concreet gaat het om de gemeenschapsinstellingen, het Vlaams detentiecentrum en vier private voorzieningen die binnen het statuut “proeftuinen” besloten opvang organiseren, met name: 

  • Jez11
  • de Overstap
  • de Switch
  • de Leemwinning

De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand ‘hun’ instelling bezoeken. De maandcommissarissen zijn vrijwillige burgers die het reilen en zeilen in de instelling opvolgen. Zo waken ze mee over de rechten van de jongeren. De maandcommissaris luistert naar hun bekommernissen en kan een verbindingspersoon zijn bij conflicten.

De commissie rapporteert telkens via een jaarverslag aan het Vlaams Parlement. Dat jaarverslag is een synthese van alle rapporten van de maandcommissarissen over alle jeugdinstellingen. Het volgt steeds de aanbevelingen van het vorig werkjaar op en formuleert nieuwe aanbevelingen om de rechten van jongeren te versterken in gesloten en besloten jeugdinstellingen.

Meer weten? Lees de jaarverslagen (bij publicaties) of bezoek de website cvtj.be.