Binc

Binc is het uniforme registratiesysteem voor de private voorzieningen in de Jeugdhulp (Opgroeien) en staat voor Begeleiding in Cijfers.

Sinds 2015 registreren de organisaties gesubsidieerd door Opgroeien in Binc. De data geven voorzieningen en het agentschap een beter beeld van de bereikte doelgroep en de hulpverleningsprocessen.

De belangrijkste krachtlijnen van het registratiesysteem zijn:

  • Binc is het enige (sectorale) registratiesysteem dat informatie kan aanleveren over de volledige doelgroep van de ‘bijzondere jeugdbijstand’, aangezien het zowel het rechtstreeks toegankelijke als het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod bevat.
  • In Binc wordt het effectief ingezette hulpaanbod geregistreerd. Op basis hiervan kan de bezetting van de voorzieningen worden gemonitord. Bovendien heeft het inzetten of uitschakelen van een module verblijf voor een jongere in Binc, impact op de gezinsbijslagregeling (Groeipakket). De Binc-registratie inzake (de-)activering van verblijf zorgt voor een automatische communicatie met de uitbetalers van het Groeipakket. Zo wordt deze steeds correct aan de rechthebbende uitgekeerd.
  • Voorzieningen kunnen eenvoudig hun bezettings- en benuttingsgraad berekenen in Binc.
  • Naast de registratie van het hulpaanbod van de jongere, is in Binc een beperkte set van inhoudelijke parameters opgenomen. Deze geeft informatie over de bereikte jongeren (begin- en eindregistratie). De cijfers worden verwerkt in de jaarlijkse Binc-rapporten en het Jaarverslag Jeugdhulp.
  • Organisaties kunnen op een eenvoudige manier rapporten uit Binc halen, zoals het eigen jaarverslag en rapporten met sectorgegevens. Zo kunnen zij benchmarken en benchlearnen, en kan Binc een belangrijke plaats krijgen binnen het kwaliteitsbeleid van de organisatie.
  • Aangezien Binc een sterk beveiligde online toepassing is, wordt dit platform ook gebruikt om vertrouwelijke documenten veilig te delen met andere voorzieningen, consulenten en het agentschap.
  • Binc is gekoppeld met de moduledatabank en e-Youth (en via die weg met INSISTO).

Binc is voortdurend in ontwikkeling, om in te spelen op alle nieuwe ontwikkelingen in de jeugdhulp. Bij de verdere uitbouw blijven het gebruiksgemak en de potentiële meerwaarde van de registratie voor de organisaties de focus.

De Binc-cijferrapporten geven jaarlijks de meest relevante tabellen weer. In juni 2016 is het eerste cijferrapport met gegevens uit de vernieuwde Binc vrijgegeven. De cijfers worden steeds besproken op de Dialoog-, Reflectie- en Actiegroepen (DRA). De voornaamste conclusies uit deze DRA zijn ook verwerkt in het rapport.

Binc is voortdurend in ontwikkeling:

Private voorzieningen werken steeds meer met op maat gemaakte elektronische dossiersystemen. Al een hele tijd wordt er een koppeling met Binc gevraagd. Zo wordt het dubbel registreren tot een minimum beperkt. In 2020 is budget vrijgemaakt binnen Opgroeien om op het platform van e-Youth vorm te geven aan deze koppeling (webservice). De plannen hiervoor zijn toegelicht op 24 juni 2020.

Meer weten? Bekijk de presentatie en documenten met gedetailleerde informatie. Vragen over e-Youth en de webservice Binc? Contacteer e-youth@opgroeien.be.

Vragen over Binc? Neem een kijkje bij de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ of in de handleiding.

Nog een vraag? Stuur een e-mail naar binc@opgroeien.be of bel naar 0473 83 90 39 (Wederik De Meersman - Opgroeien). Op vrijdag niet telefonisch bereikbaar. We proberen alle vragen binnen de twee werkdagen te beantwoorden.

Nood aan extra opleidingen of ondersteuning ter plaatse? Contacteer het Binc-team voor een Binc on Tour: binc@opgroeien.be. Deze ondersteuning is gratis. Er wordt wel gevraagd voor de nodige logistiek te zorgen en dat minstens tien personen deelnemen.

Vragen over het gebruikersbeheer (socialezekerheid.be)? Contacteer Eranova: bel 02 511 51 51 of e-mail naar support@ehealth.fgov.be.

Het nut van cijfers zit in de analyse ('meten is reflecteren'). Voor de cijfers uit Binc gebeurt dit samen met de praktijkwerkers die al dat cijfermateriaal registreren. Hiervoor worden jaarlijks Dialoog-, Reflectie-, en Actiegroepen (DRA) georganiseerd, per 'organisatietype'.

Elk jaar

Het is de bedoeling deze bijeenkomsten elk jaar te organiseren. De bespreking van de cijfers moet leiden tot een nog betere registratie (aanpassen van het systeem en registratiefouten uitzuiveren) en tot een aantal belangrijke aandachtspunten voor beleid en werkveld. Na verloop van tijd kunnen ook verschuivingen of trends worden waargenomen, door de resultaten van verschillende jaren te vergelijken.

Rapport

De jaarlijkse Binc-cijferrapporten geven - naast alle beschikbare cijfers -, ook opmerkingen weer uit het werkveld en aandachtspunten voor de verdere registratie. De belangrijkste conclusies van de DRA-bijeenkomsten worden ook apart bijgehouden.

Nog vragen over Binc? Raadpleeg de veelgestelde vragen.